Ceny biletów jednorazowych i czasowych - TUTAJ

Ceny biletów okresowych - TUTAJ

Bydgoska Karta Miejska jest kartą, na której mieszkańcy Bydgoszczy mogą kodować elektroniczne bilety okresowe bydgoskiej komunikacji zbiorowej.

Bydgoska Karta Miejska ma format tradycyjnej karty bankomatowej. Na awersie karty znajduje się miejsce na zdjęcie, imię i nazwisko użytkownika oraz numer identyfikacyjny karty. Wewnątrz karty znajduje się elektroniczny układ pamięciowy, na którym zapisywane są dane użytkownika karty oraz elektroniczne bilety komunikacji.

Bydgoska Karta Miejska jest kartą zbliżeniową (bezstykową) co oznacza, że aby z niej skorzystać (kupić bilet, sprawdzić ważność biletu) wystarczy ją zbliżyć do odpowiedniego urządzenia, które ją odczyta (automat biletowy, terminal w punkcie sprzedaży biletów, tzw. sprawdzarka używana przez kontrolerów biletów).

System w ramach którego działa Bydgoska Karta Miejska pozwala na jej rozwój i wykorzystanie jako nośnika różnych usług. W przyszłości karta pozwoli na dostęp do różnych instytucji (prywatnych i publicznych). Kartą będzie można płacić np. za wejścia na imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe oferowane przez miasto.

Bydgoska Karta Miejska jest wydawana bezpłatnie (dotyczy to wyłącznie pierwszej karty). Aby otrzymać Bydgoską Kartę Miejską należy złożyć wniosek o wydanie karty. Wnioski można składać osobiście w Centrum Obsługi Klienta (COK) lub za pośrednictwem strony internetowej: www.bydgoskakartamiejska.com.pl

Po złożeniu wniosku, kartę można odebrać osobiście w Centrum Obsługi Klienta, w zależności od miejsca złożenia wniosku.

UWAGA! W przypadku wniosku składanego przez Internet, kartę można odebrać wyłącznie w Centrum Obsługi Klienta. Bydgoska Karta Miejska jako nośnik biletów komunikacji miejskiej może być wydana jako karta imienna lub na okaziciela.

W przypadku składania wniosku o kartę imienną należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach min. 2,5 x 3 cm (np. aktualne zdjęcie do legitymacji szkolnej/studenckiej, paszportu lub dowodu osobistego). Zdjęcie do personalizacji karty można również wykonać nieodpłatnie w COK.

Wypełniony wniosek można złożyć w Centrum Obsługi Klienta (COK) - informacje dotyczące COK - kliknij TUTAJ

Aby skorzystać z Bydgoskiej Karty Miejskiej jako biletu komunikacji miejskiej, należy zakodować na niej bilet elektroniczny. Bilety można kodować w automatach biletowych, kasownikach biletowych, punktach sprzedaży oraz w COK.

Kartę z zakodowanym na niej biletem należy mieć przy sobie w trakcie korzystania z przejazdów komunikacją miejską i okazywać do kontroli służbom odpowiedzialnym za kontrolę biletów. Karty nie trzeba „kasować” przy wejściu do pojazdu.

UWAGA ! Kartą imienną może posługiwać się wyłącznie osoba, której dane zostały na niej zapisane. Karta bez zakodowanego na niej ważnego biletu nie upoważnia do korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej. W przypadku posługiwania się kartą imienną z zakupionym biletem ulgowym, pasażer zobowiązany jest do okazania podczas kontroli ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie.

Na Bydgoskiej Karcie Miejskiej kodowane są wyłącznie bilety okresowe tj. 14-, 30-, 90-dniowe oraz miesięczne i semestralne.

Bilety jednorazowe i czasowe dostępne są w formie papierowej w automatach biletowych oraz w oznaczonych punktach handlowych. Ponadto bilety jednorazowe i czasowe dostępne są w formie elektronicznej podczas zakupu w systemie sprzedaży telefonicznej SkyCash.

Aktualna lista cen i rodzajów biletów - kliknij TUTAJ

 

Okazanie kontrolerowi bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą uprzednio dokonany był zakup biletu w kasowniku biletowym jest całkowicie bezpieczne. Kontroler nie ma dostępu do danych na kontrolowanej karcie płatniczej. Karta płatnicza jest wyłącznie identyfikatorem transakcji. Bilet jest zapisywany w systemie centralnym. Dane karty są automatycznie szyfrowane w momencie zbliżenia karty do kasownika biletowego i w formie bezpiecznej (token) są zapisane w systemie centralnym. Kontroler otrzymuje z systemu centralnego wyłącznie informacje dotyczące biletu przypisanego do karty płatniczej.

Kasowniki biletowe sprzedają bilety jednorazowe i czasowe wyłącznie w formie elektronicznej bez wydruku. Bilet przypisany jest do bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą dokonano zakupu w kasowniku biletowym. 

Aby zakupić bilet w kasowniku biletowym należy wybrać bilet jaki chcemy kupić, następnie nacisnąć przycisk „Kupuję i Płacę” i przyłożyć do czytnika bankową zbliżeniową kartę płatniczą (bez podawania PIN).

Dodatkowo kasowniki biletowe umożliwiają:

  • sprawdzanie ważności biletu okresowego przypisanego w systemie centralnym do karty Bydgoska Karta Miejska,
  • zakodowanie na karcie Bydgoska Karta Miejska biletów zakupionych na stronie www.bydgoskakartamiejska.com.pl.

Informację o dacie ważności zakupionego biletu przypisanego do Bydgoskiej Karty Miejskiej można znaleźć na potwierdzeniach zakupu biletu wydawanych przez sprzedawców lub drukowanych w stacjonarnych automatach biletowych. Ważność biletu można również sprawdzić u kontrolerów biletowych, w kasownikach biletowych, stacjonarnych automatach biletowych, u sprzedawcy w punkcie sprzedaży biletów lub po zalogowaniu się na stronie internetowej www.bydgoskakartamiejska.com.pl

Za pierwszym razem użycia takiej karty w systemie, terminal biletowy dokona jej autoryzacji. Jednakże w przypadku, gdy system nie będzie w stanie obciążyć konta z powodu braku środków lub zbyt niskiego poziomu limitów, karta zostanie wpisana na listę kart zablokowanych w systemie OPS. Każdorazowa następna próba użycia w systemie OPS karty wpisanej na listę kart zablokowanych będzie skutkowała odmową i brakiem autoryzacji. W momencie zbliżenia karty płatniczej do Kasownika Biletowego na ekranie wyświetli się stosowna informacja.

W takiej sytuacji pasażer powinien:

  1. Jak najszybciej uzupełnić środki na koncie bankowym powiązanym ze zbliżeniową karta płatniczą. System biletowy automatycznie ponowi zapytanie do banku wydawcy karty płatniczej o dostępność środków odpowiednio po 7-mej, 14-stej i 21-wszej dobie od momentu zrealizowania transakcji w Kasowniku Biletowym, dla której wystąpiła odmowa z uwagi na brak środków. W momencie skutecznego ściągnięcia zaległych środków, system biletowy automatycznie usunie kartę płatniczą z listy kart zastrzeżonych i pasażer będzie mieć możliwość realizacji kolejnych transakcji.
  2. Alternatywnie pasażer może się udać do jednego z 2 Biur Obsługi Klienta, zweryfikować jaki jest obecny stan zaległości w systemie biletowym z tytułu nieuregulowanych transakcji oraz opłacić transakcje. Operator BOK po uregulowaniu zaległości przez klienta dokona ręcznego odblokowania karty w systemie biletowym i pasażer będzie mieć możliwość realizacji kolejnych transakcji.